Често задавани въпроси

1. ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА КОНСУЛТАНТСКАТА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ?

Нашата дейност покрива целия диапазон от държавния и частния правоохранителен сектор. Специални служби, полицейски служби, съдебна полиция, банкови и корпоративни структури за сигурност и безопасност, държавни и частни охранителни звена и фирми.

2. НА КЪКЪВ ПРИНЦИП СЕ РЕАЛИЗИРА ДЕЙНОСТТА?

Всички консултантски и обучителни мероприятия се провеждат на договорен принцип според съответните закони касаещи държавната сфера и частния сектор. Взаимното договаряне се определя от обема на консултантската задача, от вида, обема и съдържанието на учебните курсове.

3. ПО КАКЪВ НАЧИН ПРОТИЧА ОБУЧЕНИЕТО?

Провеждането на различните видове обучения се осъществяват съобразно конкретната структура, вида дейност и особеностите на сферата и обектите. Обученията включват единни по своята логика и съдържание теоретични и практически блокове, които покриват съответните програми и изисквания на клиентите.

4. СЪЩЕСТВУВАТ ЛИ НИВА В ОБУЧИТЕЛНИТЕ КУРСОВЕ?

Да всички обучителни направления са развити и изградени на принципа на непрекъснато развиващо се допълнително обучение като се покриват 4 основни нива. Спецификата на обучението е съобразено с последните новости в съответната сфера.

5. ИЗДАВАТ ЛИ СЕ СЪОТВЕТНИ ДОКУМЕНТИ?

Да за всяко ниво на завършено обучение се издават сертификати, които удостоверяват преминатото обучение.

6. МОГАТ ЛИ ЧАСТНИ ЛИЦА ДА УЧАСТВАТ В ОБУЧЕНИЕ?

Могат, но при спазване на принципа за сформиране на сборни групи. Групите се сформират за конкретен вид обучение. Отделни лица не могат да участват в обучението на самостоятелни структури и звена.

7. ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ЧОВЕК ДА СЕ РАЗВИВА КАТО ИНСТРУКТОР КЪМ IMASTI?

Да, като такива се развиват лица участвали в различни видове обучения, показали са успешно развитие, имат достатъчен предишен професионален опит в правоохранителните органи и проявяват трайно желание и настойчивост в своето развитие.