Нашата мисия

Мибист извършва консултантска и учебно-тренировъчна дейност насочена към нуждите на държавен и частен правоохранителен сектор.

Обема и съдържанието на нашите проекти, програми и мероприятия, произтичат от протичащите процеси и промени в геополитическата, регионалната и локална сигурност и безопасност. Нашата мисия е обвързана с професионализирането, обхвата, новите глобални тенденции и специфики на антитерористичната дейност на правоохранителните органи, последните особености в трансграничната и регионална организирана престъпност и нуждата от професионални полиция и охранителни структури за постигане адекватна защита на обществото и гражданите. Нашата дейност е подчинена и изградена на принципите и последните постижения на добрите световни практики, разработки и нововъведения от нашите екипи и специфичните нужди на конкретните държавни структури и частни партньори. Консултантската дейност е ориентирана към различни направления за усъвършенстване дейностите на нашите партньори, а учебно-тренировъчната работа е с насока прилагане от нашите клиенти на най-ефективните и професионални, принципи, подходи, методи и техники в тяхната правоохранителна и защитна дейност.